MDL2 增加脚本编码4

  • 内容
  • 评论
  • 相关

受四条所托,增加了几个可以对内存数据修改的编码。

41:内存数据数值设置
41 60 3C 10:设置内存地址603C的数值为10
42:内存数据数值增加/减少
42 60 3F 03:内存地址603F的数值增加03
42 A4 CC FE:内存地址A4CC的数值减少02
43:内存数据数值bit位设置/清除,00-07设置,08-0F清除
43 A4 CC 01:设置内存地址A4CC的数值bit位01
43 A4 CD 08:清除内存地址A4CD的数值bit位00

添加的汇编程序:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
//ASM For 0x41
150394:move.w #$4,$ffaa2c.l
15039c:lea $ff0000.l,A1
1503a2:moveq #$0,D0
1503a4:move.b (A0)+,D0
1503a6:moveq #$0,D1
1503a8:move.b (A0)+,D1
1503aa:lsl.w #$8,D0
1503ac:or.w D0,D1
1503ae:moveq #$0,D2
1503b0:move.b(A0)+,D2
1503b2:move.b D2,($0,A1,D1.w)
1503b6:bra $1500fa

//ASM For 0x42
1503ba:move.w #$4,$ffaa2c.l
1503c2:lea $ff0000.l,A1
1503c8:moveq #$0,D0
1503ca:move.b (A0)+,D0
1503cc:moveq #$0,D1
1503ce:move.b (A0)+,D1
1503d0:lsl.w #$8,D0
1503d2:or.w D0,D1
1503d4:moveq #$0,D2
1503d6:move.b(A0)+,D2
1503d8:move.b ($0,A1,D1.w),D0
1503dc:addi D0,D2
1503de:move.b D2,($0,A1,D1.w)
1503e2:bra $1500fa

//ASM For 0x43
1503e6:move.w #$4,$ffaa2c.l
1503ee:lea $ff0000.l,A1
1503f4:moveq #$0,D0
1503f6:move.b (A0)+,D0
1503f8:moveq #$0,D1
1503fa:move.b (A0)+,D1
1503fc:lsl.w #$8,D0
1503fe:or.w D0,D1
150400:moveq #$0,D2
150402:move.b (A0)+,D2
150404:cmpi.b #$8,D2
150408:blt $150418
15040c:cmpi.b #$10,D2
150410:blt $150420
150414:bra $1500fa
150418:bset D2,(A1,D1.w)
15041c:bra $1500fa
150420:subq #$8,D2
150422:bclr D2,(A1,D1.w)
150426:bra $1500fa

Download DEMO4:http://pan.baidu.com/s/1c00a4ms

加载中,请稍候...

评论

0条评论

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注